1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (WEBSHOP)

1. A WEBOLDAL ÜZEMELTETŐJÉNEK (A TOVÁBBIAKBAN ELADÓ) ADATAI:

 • Cégnév: Best Beauty Kft.
 • Székhely: 8000 Székesfehérvár, Bátky Zs. utca 4. 9/34.
 • Cégjegyzékszám: 07-09-025977
 • Nyilvántartást vezető szerv: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága
 • Adószám: 25285541-2-07
 • Képviselő: Fodor-Csuti Renáta ügyvezető
 • Telefonszám: 0670/610 4850
 • E-mail cím: info@bestlashespro.hu

Az Eladó tekintetében, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre és szakmai érdekképviseleti szervnek sem tagja.

A tárhelyszolgáltató adatai:

 • Név: NetMasters Europe Kft.
 • Székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Diószegi Sámuel utca 5.
 • Adószám: 24812087-2-09
 • E-mail: szia@netmasters.hu

2. AZ ELADÓ WEBOLDALÁNAK CÍME:

www.bestlashespro.hu

3. FONTOSABB FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK:

 • Távollevők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti áru vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.
 • Áru: a weboldal kínálatában szereplő, a weboldalon forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, ideértve a digitális elemeket tartalmazó árukat is, amelyek a szerződés tárgyát képezik.
 • Vásárló: minden olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek/amelynek a részére Eladó a weboldalán keresztül árut ad el.
 • Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
 • Digitális elemeket tartalmazó áru: ingó dolog, amely digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatást foglal magában, vagy azzal össze van kapcsolva, olyan módon, hogy az érintett digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás hiányában az áru nem tudná betölteni funkcióit.
 •  Digitális tartalom: digitális formában előállított vagy szolgáltatott adat.
 • Digitális szolgáltatás: olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi a fogyasztó számára, hogy digitális adatokat hozzon létre, kezeljen, tároljon vagy azokhoz hozzáférjen, vagy olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi a fogyasztó és a szolgáltatás más igénybe vevői által feltöltött vagy létrehozott digitális adatok megosztását, illetve az azokkal való egyéb interakciót.
 • Online piac: olyan szolgáltatás, amely a kereskedő által, vagy a kereskedő nevében működtetett szoftvert, többek között weboldalt, valamely weboldal egy részét, vagy valamely alkalmazást alkalmaz és amelynek révén a fogyasztók távollevők közötti szerződést köthetnek más kereskedőkkel vagy fogyasztókkal.
 • Online piac szolgáltatója: bármely olyan vállalkozás, aki vagy amely online piacot biztosít a fogyasztók számára.
 

4. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELÉRHETŐSÉGE:

Az Eladó a hatályos Általános Szerződési Feltételeit internetes weboldalán teszi közzé.

Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: http://……… és letölthető, továbbá bármikor kinyomtatható az alábbi linkről: https:……….

5. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TARTALMA:

Jelen Általános Szerződési Feltételek az Eladó által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Vásárló jogait és kötelezettségeit, a szerződő felek közötti megállapodás feltételeit tartalmazza.

Az Általános Szerződési Feltételek érvényesek a bestlashespro.hu weboldalon történő megrendelés esetén. Ezen feltételek az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti általános szerződési feltételeknek minősülnek, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet, valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelő tájékoztatást, szabályozást tartalmaznak.

Jelen Általános Szerződési Feltételek minden olyan adásvételre és szolgáltatás igénybevételére kiterjed, melyet a Vásárló az Eladó internetes áruházából történő megrendeléssel kezdeményez. A vásárlás során a Vásárló, ha az Eladó szolgáltatásait igénybe kívánja venni, köteles elfogadni a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek elfogadása esetén a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti szerződés jön létre az Eladó és a Vásárló között.

6. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA:

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2020. 10.16. napján lépnek hatályba, ez megegyezik az Általános Szerződési Feltételek weboldalon való közzétételének napjával. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi Vásárlóra és vásárlásra hatályosak. Jelen Általános Szerződési Feltételek annak visszavonásáig hatályosak.

A Vásárló a megrendelés elküldése előtt nyilatkozik arról, hogy a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit ismeri, az abban foglaltakat elolvasta és megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadja. A Vásárló a megrendelés elküldésével elismeri, hogy a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek a felek közötti szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

Az Eladó fenntartja a jogot jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek módosítására. Módosítás esetén a megrendelés elküldésének időpontjában érvényben és hatályban lévő Általános Szerződési Feltételek kerülnek alkalmazásra.

7. A VÁSÁRLÁS MENETE, A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE:

A szerződés elektronikus úton jön létre, azzal, hogy Vásárló az árut megrendeli, megrendelését elküldi, és azt az Eladó visszaigazolja (kifejezetten elfogadja a Vásárló ajánlatát) a Vásárló által megadott e-mail címére, az adatvédelmi rendelkezések betartása mellett. Az Eladónak jogában áll az igazolás visszaküldését követően is a szerződéstől elállni, annak teljesítésére tőle már el nem várható okok miatt (pl.: az árut már nem forgalmazza, jelentős áruhiány, vis maior stb.). Elállás esetén az Eladó köteles elszámolni a Vásárlóval, amennyiben pénz vagy árumozgás történt.

Az Eladó által forgalmazott áruk a bestlashespro.hu weboldalon kerülnek bemutatásra, a webáruházban található áruk képezik az Eladó és a Vásárló közötti szerződés tárgyát. A weboldalon a „Shop” menüpontra kattintva érhetők el az egyes árukategóriák. Az árukategóriára kattintva nyithatók meg az egyes áruk, majd az árura kattintva a részletes információk, itt részletes leírás található az árukról. A fényképeken esetlegesen látható dekorációs elemek nem részei az árunak, kivéve, ha az áruleírásban külön kiemelésre kerül. Az esetleges elírásokért, téves adatokért az Eladó felelősséget nem vállal.

A Vásárló meghatározhatja a rendelni kívánt árumennyiséget, majd a „Kosárba” teszi az árut.

A weboldal jobb felső sarkában található „Kosár” ikonra kattintva van lehetőség megnyitni a kosarat és megtekinteni annak tartalmát, a megvásárolni kívánt árukat és azok darabszámát. A kosárból kilépve lehetőség van arra, hogy a Vásárló a weboldalon tovább folytassa az áruk áttekintését, vásárlását.

A vásárlás során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására. Amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, a „Mennyiség” oszlopban található adatbeviteli mezőbe a Vásárló beírhatja a rendelni kívánt mennyiség darabszámát.

Amennyiben a Vásárló törölni kívánja a kosárban található árukat, ezt a darabszám nullázásával, vagy az áru neve alatt található „Törlés” jel megnyomásával van lehetőség.

Ha minden megvásárolni kívánt áru a kosárba került, a Vásárló a „Következő” gomb megnyomásával kezdheti el a megrendelési folyamatot.

A következő ablakban kerülnek megadásra a Vásárló személyes adatai (vezetéknév, keresztnév, cégnév, lakcím/székhely, adószám, esetleges szállítási cím, amennyiben eltér a lakcímtől, e-mail cím, telefonszám, a megye kiválasztásra kerül egy legördülő menü segítségével).

Amennyiben a számlázási és a szállítási adatok eltérőek, abban az esetben a „Szállítás másik címre” rubrikát be kell jelölni és a szállítási adatokat meg kell adni.

Az adatok megadását követően a Vásárló kiválasztja a fizetési módot.

A Vásárlónak lehetősége van megjegyzést írni a megrendelés mellé, ezt az erre szolgáló négyzetbe írhatja bele.

Ezt követően kerülnek elfogadásra az Általános Szerződési Feltételek a vonatkozó négyzet jelölésével.

Ezután – amennyiben mindent rendben talál a Vásárló – a megrendelés elküldésre kerül a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával.

A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya alá tartozó megrendelések esetén a Vásárló minősül ajánlattevőnek, és a szerződés a Vásárló által a honlapon keresztül tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései szerint.

A Vásárló a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után.

A megrendelés Eladóhoz történő beérkezése egy automatikus válaszüzenet formájában visszaigazolásra kerül, ha szükséges az Eladó képviselője felveszi a kapcsolatot telefonon vagy elektronikus üzenet formájában a Vásárlóval.

A felek közötti szerződés minden esetben akkor jön létre, amikor az Eladó kinyilvánítja, hogy elfogadja a Vásárló megrendelését.

Ha a Vásárló megrendelést küld a webáruház oldalán, és az Eladó a megrendelést e-mailben visszaigazolja (kifejezetten elfogadja a Vásárló ajánlatát) adásvételi szerződés jön létre a Vásárló és az Eladó között. (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a Vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt árukat megvásárolni.)

A Vásárló elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés nem minősül írásban megkötöttnek, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései vonatkoznak.

A szerződés magyar nyelven jön létre, a webáruház elektronikus formában, automatikusan tárolja a megrendelést, a szerződés egyéb módon nem kerül iktatásra, így a későbbiekben nem kereshető vissza.

8. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT:

Az Eladó hétköznap 9-17 óra között telefonon, vagy elektronikus levélben válaszol 24h-n belül a Vásárlók megrendeléssel kapcsolatos kérdéseire, a jelen Általános Szerződési Feltételekben rögzített elérhetőségein.

9. ELADÁSI ÁR:

Az internetes áruházban feltüntetett árak érvényes fogyasztói árak, melyek pénzneme magyar Forint és tartalmazzák az Általános Forgalmi Adót. A szállítási díjat az áru eladási ára nem tartalmazza. A szállítási költség minden esetben a Vásárlót terheli.

Az Eladó által küldött visszaigazolást követően a megrendelés fizetendő végösszege nem változik. Előfordulhat azonban, hogy valamilyen technikai hiba vagy elírás következtében a piaci ártól jelentősen eltérő, téves ár jelenik meg a weboldalon. Hibás áron történő rendelés esetén is érkezhet a megrendelésről automatikus visszaigazolás a Vásárló elektronikus levelezési címére, ez azonban nem tekinthető a megrendelés elfogadásának. Ilyen esetben az Eladó a rendelt áru feladása előtt telefonon (vagy e-mail-ben) megkeresi a Vásárlót egyeztetés céljából. Az ilyen megrendeléseket az Eladó nem tekinti érvényesnek, és az ebből eredő károkért az Eladó nem vállal felelősséget. Eladó mindent megtesz annak érdekében, hogy az áruk árait pontosan tüntesse fel weboldalán. Amennyiben minden gondossága ellenére hibás ár került a webáruházban feltüntetésre, az Eladó nem kötelezhető arra, hogy az árut a hibás áron értékesítse.

Az Eladó időszakosan kedvezményes vásárlási lehetőséget biztosít webáruházában, kupon formájában.

Egy kupon vagy százalékos vagy fix összegű kedvezményre jogosíthat. A fix összegű kupon minden esetben bruttó értékben és forintban értendő. A kupon által biztosított kedvezmény minden esetben az áruk teljes árára vonatkozik és a kedvezmény az áru teljes árából vonandó le.

Kupon akciók esetén az áru vételárának részben vagy egészben történő megfizetése az internetes felületen a kupon adatok megadásával is lehetséges. A kuponkód az érvényességi idején belül a pénztár oldal tetején található „Van kuponod?” legördülő menü megnyitásával és a kuponkód megadásával, majd a „Kupon beváltás” gomb megnyomásával érvényesíthető. A kupon elfogadása esetén automatikusan levonásra kerül a kupon értéke a rendelés végösszegből. A rendelés véglegesítését követően nincs mód a kupon utólagos beszámítására.

Egy megrendeléshez kizárólag egy kupon váltható be, a kuponok nem vonhatók össze, készpénzre nem válthatók és nem adható vissza belőlük pénz, vagyis, ha a vásárlás értéke nem éri el a kupon mértékét, akkor az egész kupon felhasználására kerül.

A kupon kedvezmény más kedvezménnyel, illetve akcióval nem vonható össze.

A lejárt vagy felhasznált kupon újra nem használható.

A kupon jogosulatlan felhasználása esetén az Eladó nem vállal felelősséget a kupon ismételt elfogadására, illetve felhasználására.

Az aktuális kuponok felhasználási feltételeinek egyéb részleteit az Eladó a webáruház kezdőoldalán minden esetben elérhetővé teszi.

10. ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE:

A megrendelés során a Vásárlónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adatok javítására, vagy törlésére.

Ha a megrendelés elküldését követően szeretné a Vásárló módosítani a megadott adatokat, ezt az Eladó jelen Általános Szerződési Feltételekben megadott elérhetőségein tudja jelezni az Eladó irányába.

A Vásárló a megrendelés véglegesítésével tudomásul veszi, hogy az Eladó a Vásárló hibás adatbeviteléből, illetve a pontatlanul közölt adatokból keletkező károkért nem vonható felelősségre.

A rendelés során pontatlanul megadott elektronikus levelezési cím, vagy a postafiók tárhelyének telítettsége a visszaigazolás hiányát okozhatja, ami megakadályozhatja a szerződés létrejöttét. Ilyen esetekben az Eladó megpróbál egyéb módon kapcsolatba lépni a Vásárlóval.

11. FIZETÉSI FELTÉTELEK:

Az Eladó által üzemeltetett webáruházban fizetni utánvéttel és bankkártyás fizetéssel (OTP Simple Pay), illetve az Eladóval való előzetes elektronikus úton való egyeztetés alapján banki átutalással lehet.

Fizetés utánvétellel: Az áru ellenértékének kiegyenlítése történhet utánvétellel, így ez esetben a Vásárló készpénzben köteles a futárnak kifizetni a megrendelésének végösszegét.

Fizetés bankkártyával: A vételár kiegyenlítése érvényes bankkártyával történhet a SimplePay (OTP Bank) rendszerének igénybevételével.

Cégnév:OTP Mobil Kft. 

Székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.

Adószám: 24386106-2-42

Bankkártyás fizetés esetén a  „Megrendelés elküldése” gombra kattintva a rendszer tovább lép az OTP SimplePay fizetési oldalára. A rendszer tovább lépését követően a fizetésre a SimplePay Általános Szerződés Feltételeinek rendelkezései vonatkoznak. A fizetés a SimplePay honlapján feltüntetett bankkártyatípusokkal történhet, az OTP online kártyaelfogadó terminálján (VPOS) keresztül (SimplePay). Itt a fizetéshez meg kell adni a bankkártyán szereplő nevet, a kártya számát, lejárati dátumát és érvényesítési kódját (CVC2 vagy CVV2). A Vásárló a bankkártya adatainak megadását követően a „Fizet” gombra kattintva indítja el a tranzakciót. A sikeres fizetésről az OTP SimplePay oldal elektronikus üzenetben küld visszaigazolást.

A bankkártyás fizetés során felmerülő esetleges hibákért az Eladó nem vállal felelősséget. Vásárló a fizetéskor felel azért, hogy jogosult a megadott fizetési mód és eszköz használatára, és hogy a megadott fizetési adatok valósak és pontosak.

A fizetés befejezését követően a rendszer visszalép az Eladó weboldalára, ahol a következő adatok láthatók: SimplePay referenciaszám, azonosító és a megrendelés elküldésének időpontja.

Az Eladó jogszabályi kötelezettségének eleget téve felhívja a Vásárló figyelmét, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele (áru megrendelése) az Eladó javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.

A Vásárló elfogadja, hogy az áru ellenértékéről kiállított számlát kizárólag elektronikus úton kapja meg az általa megadott elektronikus levelezési címre. A Vásárlónak gondoskodnia kell arról, hogy az elektronikus úton történő számla kézbesíthető legyen és a technikai beállítások (pl. tűzfalak) ezt ne akadályozzák. Elektronikus levelezési cím változása esetén a Vásárló köteles az Eladót elektronikus levélben értesíteni.

12. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK:

Belföldi szállítás:

Az Eladó által üzemeltetett webáruházban megrendelt árukat a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag – Logisztikai Kft. Hungary segítségével juttatja el az Eladó a Vásárlóhoz.

Házhoz szállítás esetén a Vásárló által megadott címre a futár kiszállítja a csomagot. Miután a futár az árut a Vásárlónak átadja, a Vásárlónak kötelessége meggyőződni az áru sértetlenségéről. Amennyiben az áru sérülten érkezik, azt a futárszolgálat munkatársa jegyzőkönyvben rögzíti, az Eladó csak ebben a formában fogadja el az ilyen jellegű reklamációt.

A szállítási költség minden esetben a Vásárlót terheli, az ő kötelezettsége megfizetni a szállítás díját.

 A belföldi kiszállítás bruttó 38.000,- Ft-os értékhatár elérése esetén ingyenes.

Külföldi szállítás:

Külföldre történő szállítás esetén a szállítás díja alapvetően célországonként kerül meghatározásra. Külföldre történő szállítás során a nyakpárna esetében a csomag méretétől, valamint az egyes készletek vonatkozásában súlytól függően eltérő lehet, tehát egyedi szállítási díj kerülhet meghatározásra. Ennek alapján az egyedi és pontos szállítási díjak előzetes megismerése végett a Vásárló részére szükséges az Eladóval történő előzetes kapcsolatfelvétel, melyet a Kapcsolat menüpont alatt található elérhetőségek bármelyikén keresztül tud az Eladóval kezdeményezni. 

Banki átutalással történő fizetés esetén az Eladóval előre egyeztetett külföldi szállítás díja a szállítást megelőzően kerül megfizetésre az Eladó által kiállított számla alapján. Abban az esetben azonban, amennyiben az áru megrendelése bankkártyás fizetés útján történt és a külföldi szállítás díja készlet és/vagy nyakpárna rendelése során utólag meghaladja a fizetéskor kalkulált és a megrendeléskor megfizetett összeget, annyiban a Vásárló utólag köteles megfizetni Eladó részére a külföldi szállítás tényleges, teljes díját akként, hogy a teljes szállítási díj és a megrendeléskor megfizetett díj közötti különbözetet (a Vásárló választása szerint banki átutalással vagy PayPalon keresztül történő fizetéssel a SimplePay rendszeren keresztül teljesíti az Eladó részére), az Eladó által kiállított számla alapján. Ezen összeg Eladó számlájára történő megérkezését és annak feldolgozását követően a csomag feladásra kerül a Vásárló részére.

Amennyiben a Vásárló külföldi bankszámláról utal az Eladó részére Forintban, 7 €-nak megfelelő átutalási költséget (árfolyamnak megfelelően) számítunk fel Forintban. Az átutalási költség pontos összegéről  Eladó és Vásárló előzetes egyeztetése szükséges.

Amennyiben a Vásárló külföldi bankszámláról utal az Eladó részére EUR-ban, akkor 7 € átutalási költség kerül felszámításra.

Az átutalási költségek az Eladó által a Vásárló részére kiállított számlán feltüntetésre kerülnek.


13. TELJESÍTÉSI IDŐ:

A teljesítés időpontja a megrendelt áru, Vásárló részére történő megküldése. A megrendelt áruk általánosságban maximum 48 órán belül kerülnek feladásra az Eladó által, eltekintve a hétvégétől, amikor a hét utolsó munkanapján 14h után leadott megrendelések leghamarabb a hétvégét követő első munkanapon kerülnek feladásra az Eladó által.

Nagy kereslet esetén előfordulhat, hogy a megrendelt áru átadása hosszabb időt vesz igénybe.

14. AZ ELADÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT ÁRUKKAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS:

Eladó az általa forgalmazott áruk nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért, egészségügyi problémákért felelősséget nem vállal.

Az Eladó nem köt szerződést kiskorúakkal. Vásárló a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy a szerződés megkötésekor 18. életévét betöltötte.

Eladó kizárja a felelősségét az alábbiakban felsorolt események miatt:

 • A futárszolgálat késedelmes vagy hanyag kézbesítése miatt.
 • A Vásárló tévesen megadott rendelése esetén és az ilyen esetekből származó késedelem miatt.
 • Technikai hiba az Eladó kiszolgáló helyiségében, vis maior, vészhelyzet esetén.

Eladó a Vásárló vagy az áru használója egyedi, allergiás reakcióiért nem vállal felelősséget.

Nem minősül hibának a Vásárló egyéni elvárásai miatt nem megfelelően használható áru. Eladó az árukat professzionális felhasználásra forgalmazza, azok nem szakszerű használatából adódó károkért nem vállal felelősséget.

Ha a Vásárló (nem Fogyasztó) megkezdi az áru használatát, de a megvásárolt árut nem megfelelő körülmények között, vagy az áru használatához szükséges szakértelem nélkül alkalmazza és ebből eredő reklamációt jelez az áru minőségére vonatkozóan, Eladó az áru cseréjére kizárólag abban az esetben köteles, ha a Vásárló az áru átvételétől számított 3 munkanapon belül jelzi az áru hibáját vagy a szavatossági problémát.

Amennyiben a Vásárló a megrendelt árut nem veszi át, köteles megtéríteni a csomag visszaszállításából eredő kárt az Eladó részére. A következő megrendelést Eladó kizárólag akkor adja fel a Vásárló részére, amennyiben az új áru vételára, szállítási költsége és a korábban esedékes szállítási költség is kiegyenlítésre került.

15. ADATVÉDELEM:

Az Eladó kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit. Az Eladó a Vásárló személyes adatait az általános adatvédelmi rendelet előírásainak megfelelően köteles kezelni. Az Eladó a Fogyasztók személyes adatait az általános adatvédelmi rendelet előírásainak megfelelően köteles kezelni.

Az Eladó tartózkodik a Fogyasztó által a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás használata során szolgáltatott vagy létrehozott bármely, a fogyasztóra vonatkozó személyes adatnak nem minősülő tartalom felhasználásától, kivéve, ha az ilyen tartalom:

 •   az Eladó által szolgáltatott digitális tartalom vagy nyújtott digitális szolgáltatás keretein kívül nem használható;
 •  kizárólag a Fogyasztónak az Eladó által biztosított digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás felhasználása során végzett tevékenységére vonatkozik, és ezen adatkezelés szükséges a szolgáltatás nyújtásához, vagy ahhoz a Fogyasztó az általános adatvédelmi rendeletnek megfelelően hozzájárult, vagy a Fogyasztó tevékenységére vonatkozó adatot az Eladó automatikusan és haladéktalanul összesítéssel vagy más visszafordíthatatlan módon anonimizálja;
 • az Eladó által más adatokkal összevonásra került, és nem lehet, vagy csak aránytalan erőfeszítéssel lehetne azt szétválasztani; vagy
 •  a Fogyasztó által más személyekkel közösen került előállításra, és azt más Fogyasztók továbbra is használhatják.

Az Eladó a Fogyasztó kérésére annak rendelkezésére bocsát minden olyan, a személyes adatoktól eltérő tartalmat, amelyet a Fogyasztó a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás használata során szolgáltatott vagy hozott létre.

A Fogyasztó jogosult a digitális tartalmakat térítésmentesen, korlátozásmentesen, észszerű időn belül, általánosan használt és számítástechnikai úton beolvasható adatformátumban lehívni.

A szerződés megszüntetése esetén a Fogyasztói fiók letiltása nem érinti a Fogyasztó azon általános adatvédelmi rendelet 15. cikk (3) bekezdése szerinti jogát, hogy saját személyes adatának minősülő tartalomról másolatot kérjen az Eladótól, erre észszerű időn belül lehetőséget kell biztosítania a Fogyasztó részére.

Az Eladó megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy partnerei, Vásárlói személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete által előírt módon kezelje.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos Adatkezelési Tájékoztató szintén az Eladó weboldalán és székhelyén érhető el.

16. ELÁLLÁSI JOG:

Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződések esetében a Vásárlót az áru átvételének napjától számított 14 naptári napon belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. A Vásárló az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és az áru átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 naptári napon belül. A Vásárló ezen jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat megtétele, vagy a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 2. számú mellékletében (és az alábbiakban) található elállási/felmondási nyilatkozatminta útján gyakorolhatja: 

A fogyasztó nem gyakorolhatja elállási, felmondási jogát:

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás maradéktalan teljesítése után, azonban, ha szerződés fizetési kötelezettséget keletkeztet a fogyasztó számára, csak akkor, ha a teljesítés a fogyasztó kifejezett előzetes beleegyezésével és annak a fogyasztó általi tudomásulvételével kezdődött meg, hogy elveszíti elállási jogát, amint a vállalkozás maradéktalanul teljesítette a szerződést.

a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális tartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási, felmondási jogát, továbbá a vállalkozás visszaigazolást küldött a fogyasztó részére.

Nyilatkozat-minta elálláshoz

Címzett: Best Beauty Kft.

Cím: 8000 Székesfehérvár, Bátky Zs. utca 4. 9/34.

Alulírott/ak …………………………. kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi áru(k) adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

………………………….

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük vissza):

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:

A nyilatkozatot a Vásárló elküldheti az Eladónak e-mailen (info@bestlashespro.hu), vagy székhelyére címzett postai küldemény (Best Beauty Kft. 8000 Székesfehérvár, Bátky Zs. utca 4. 9/34.) formájában.

A fent írt határidő teljesítettnek minősül, ha a Vásárló elállási szándékát legkésőbb az áru átvételétől számított 14. napon közli. Az ezzel kapcsolatos bizonyítási teher a Vásárlót terheli. Amennyiben a Vásárló ilyen módon eláll a szerződéstől, az Eladó haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 naptári napon belül visszatéríti a Vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

Az Eladó a Vásárlónak visszajáró összeget a Vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Vásárló kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Vásárlót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

Amennyiben a Vásárló a legkevésbé költséges szállítási mód helyett kifejezetten más szállítási módot igényelt, az Eladó az ebből eredő többletköltséget nem köteles visszatéríteni.

Az Eladó mindaddig jogosult visszatartani az áru ellenértékét és a vásárlás során felmerült költségeket, amíg a Vásárló az árut vissza nem szolgáltatta. A megvásárolt árut a Vásárlónak indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási szándék bejelentésétől számított 14 naptári napon belül sértetlen és hiánytalan állapotban vissza kell küldenie az Eladó részére. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi az árut. Az áru visszaküldésének közvetlen költségét a Vásárló viseli. Az Eladó nem köteles átvenni az utánvéttel, vagy portósan visszaküldött árut, mivel a visszaküldéssel kapcsolatos szállítási költség a Vásárlót terheli.

A Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre az áruban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a áru jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

A fenti elállási jog nem illeti meg a Vásárlót:

 • romlandó, vagy minőségét rövid ideig megőrző áru és
 • olyan zárt csomagolású áru esetén, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

17. SZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS:

Az Eladó az általa forgalmazott árukra az áru hibája esetén a jogszabályokban rögzített szavatosságot, illetve jótállást vállal.

Hibás az áru, ha a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben, vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan az Eladó, ha a Vásárló a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

A szerződésszerű teljesítés általános követelményeit teljeskörűen a 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 5. § tartalmazza.

A megvásárolt áru esetleges hibája esetén a Vásárló kellék- vagy termékszavatossági igényt, illetve meghatározott esetekben jótállási igényt érvényesíthet. Az eljárásra a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet rendelkezései az irányadóak.

18. KELLÉKSZAVATOSSÁG:

Milyen esetben élhet a Vásárló a kellékszavatossági jogával?

A Vásárló az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvról szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szabályai szerint, Fogyasztói vásárlás esetén a 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet rendelkezésivel összhangban.

Milyen jogok illetik meg a Vásárlót kellékszavatossági igénye alapján?

A Vásárló – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 • Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet.

Fogyasztói vásárlás esetén az Eladó megtagadhatja az áru szerződésszerűvé tételét, ha a kijavítás, illetve a kicserélés lehetetlen, vagy ha az aránytalan többletköltséget eredményezne az Eladónak, figyelembe véve valamennyi körülményt, ideértve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, valamint a szerződésszegés súlyát.

Az áru kijavításának vagy kicserélésének elvégzésére nyitva álló észszerű határidőt attól az időponttól kell számítani, amikor a Vásárló közölte a hibát a vállalkozással.

A Vásárlónak az árut a kijavítás vagy kicserélés teljesítése érdekében az Eladó rendelkezésére kell bocsátania.

Az Eladónak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét. Ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően – a hiba felismerhetővé válása előtt – üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését

 • A Vásárló az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha az Eladó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének – az áru tulajdonságaira és a Vásárló által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Vásárlónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Fogyasztói vásárlás esetén a Fogyasztó kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát az Eladó költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Ha a Fogyasztó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni az adásvételi szerződést, az Eladót terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.

A Fogyasztó akkor is jogosult – a szerződésszegés súlyához igazodva – az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha

1. az Eladó nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de részben vagy egészben nem teljesítette, hogy a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét vagy az Eladó megtagadta az áru szerződésszerűvé tételét arra hivatkzozással, hogy a kijavítás, illetve a kicserélés lehetetlen, vagy ha az aránytalan többletköltséget eredményezne;

 2. ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy az Eladó megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét;

3. a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy

4. az Eladó nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy az Eladó észszerű határidőn belül vagy a Fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árut szerződésszerűvé tenni.

Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a Vásárlónak szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a Vásárló által ténylegesen megkapott áru értékének különbözetével.

Választott kellékszavatossági jogáról a Vásárló egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

Ha a Vásárló hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni a szerződést ezt az Eladónak címzett, írásbeli, a szerződés megszüntetésére vonatkozó kifejezett nyilatkozatával teheti meg.

Ha a hibás teljesítés az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott árunak csak meghatározott részét érinti, és azok tekintetében a szerződés megszüntetésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételei fennállnak, a Vásárló az adásvételi szerződést csak a hibás áru tekintetében szüntetheti meg, de az azokkal együtt szerzett bármely egyéb áru vonatkozásában is megszüntetheti, ha a Vásárlótól nem várható el észszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelő árukat tartsa meg.

Ha a Vásárló az adásvételi szerződést teljes egészében vagy az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott áruk egy része tekintetében szünteti meg, úgy

1,  a Vásárlónak az Eladó költségére vissza kell küldenie az Eladónak az érintett árut; és 

2. az Eladónak haladéktalanul vissza kell térítenie a Vásárló részére az érintett áru vonatkozásában teljesített vételárat, amint az árut vagy az áru visszaküldését alátámasztó igazolást átvette.

A szerződés megszüntetése esetén az Eladó köteles visszatéríteni a Vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget. Ha azonban a teljesítés a szerződés megszüntetése előtt meghatározott ideig szerződésszerű volt, az erre az időszakra járó ellenszolgáltatást nem kell visszatéríteni. Ez utóbbi esetben az ellenszolgáltatásnak azt a részét kell visszatéríteni, amely a nem szerződésszerű teljesítés időszakára vonatkozik, valamint azt a Vásárló által előre megfizetett ellenszolgáltatást, amely a szerződés megszüntetésének elmaradása esetén a szerződés hátralévő időtartamára járt volna.

Ha a Vásárló az ellenszolgáltatás arányos leszállítására vagy a szerződés megszüntetésére jogosult, az Eladó haladéktalanul, de legkésőbb tudomásszerzésétől számított 14 napon belül köteles teljesíteni visszatérítési kötelezettségét.

Eladó a Vásárlónak visszajáró összeget a Vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Vásárló kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Vásárlót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

A visszatérítéssel kapcsolatos költségek az Eladó terhelik.

Milyen határidőben érvényesítheti a Vásárló kellékszavatossági igényét?

A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni.  A közlés késedelméből eredő kárért a Vásárló felelős.

A Vásárló kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított 1 év alatt évül el. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a Fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított 2 év alatt évül el. Használt dolog esetén ez a határidő 1 év.

Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vásárló a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni.

A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

Kivel szemben érvényesítheti a Vásárló kellékszavatossági igényét?

A Vásárló az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van a Vásárló kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

Fogyasztónak minősülő Vásárló esetében a teljesítéstől számított 1 éven belül a Vásárlói kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy az árut, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta (ide nem értve, ha ez az áru természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen). A teljesítéstől számított 1 év eltelte után azonban már a Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Fogyasztónak nem minősülő Vásárló esetében a Vásárlónak kell bizonyítania, hogy az áru a teljesítés időpontjában nem felelt meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. 

19. TERMÉKSZAVATOSSÁG

Milyen esetben élhet a Vásárló a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (áru) hibája esetén a Fogyasztó kellékszavatossági jogát, vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg a Vásárlót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként a Fogyasztó kizárólag a hibás áru kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül az áru hibásnak?

Az áru akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti a Vásárló termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét a Fogyasztó az áru gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát közölni. A hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti a Vásárló Termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét a Fogyasztó kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. Az áru hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • az árut nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • az áru hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet a Fogyasztó. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt árura, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Fogyasztó a gyártóval szemben érvényesítheti.

20. SZAVATOSSÁGI IGÉNY BEJELENTÉSÉNEK MÓDJA:

Amennyiben az Eladó által forgalmazott árukkal kapcsolatban a Vásárló szavatossági jogát kívánja érvényesíteni, azt a szerződéskötés tényét igazoló bizonylat (számla vagy annak másolata) bemutatásával tudja megtenni.

Az igényérvényesítés történhet személyesen és írásban is (postai vagy elektronikus levél formájában).

 1. Személyes bejelentés:

A Vásárló bejelentheti személyesen szavatossági igényét az Eladó telephelyén (Best Beauty Kft. 1095 Budapest Tinódi utca 1-3.).

Az Eladó a kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti:

 • a Vásárló nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak kezeléséhez
 • az áru megnevezését, vételárát,
 • a Vásárlás időpontját,
 • a hiba bejelentésének időpontját,
 •  a hiba leírását,
 • a Vásárló által érvényesíteni kívánt igényt és jogot,
 • a kifogás rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.

Ha a kifogás rendezésének módja a Vásárló igényétől eltér, az Eladó ennek indokolását a jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyv másolatát az Eladó átadja a Vásárlónak.

 1. Írásban történő bejelentés:

A Vásárló bejelentheti szavatossági igényét az Eladónak küldött postai úton küldött levélben (Best Beauty Kft. 8000 Székesfehérvár, Bátky Zs. utca 4. 9/34.), vagy elektronikus levélben (info@bestlashespro.hu).

A levélnek tartalmaznia kell:

 • a Vásárló nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul adatainak kezeléséhez
 • az áru megnevezését, vételárát,
 • a vásárlás időpontját,
 • a hiba bejelentésének időpontját,
 • a hiba leírását,
 • a Vásárló által érvényesíteni kívánt igényt és jogot,

Amennyiben az Eladó a Vásárló igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb 5 munkanapon belül köteles értesíteni a Vásárlót.

Az Eladó törekszik rá, hogy a kijavítást, vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a 15 napot meghaladja, akkor az Eladó a Fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról.

Javításra az árut az Eladó elismervény ellenében veszi át. Az elismervényen feltüntetésre kerül a Vásárló neve, címe, az áru azonosításához szükséges adatok, a áru átvételének ideje és a javított áru átvételének időpontja.

21. JÓTÁLLÁS

A 151/2003. (IX. 22.) Korm. Rendelet alapján az Eladót jótállási kötelezettség terheli a rendelet 1. mellékletben felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre, különösen ideértve az általa forgalmazott világítástechnikai árukat és villamos energiával működtetett szépségápolási eszközöket, amelyek eladási ára a 10.000,- Ft összeget eléri vagy meghaladja. Jótállásból eredő jogait kizárólag azon Vásárló érvényesítheti, aki Fogyasztónak minősül.

A jótállás időtartama:

– 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 1 év;

– 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 2 év;

– 250 000 forint eladási ár felett 3 év.

A jótállási határidő az áru Fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a Fogyasztó az árut az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a áru átadásának napja. Az áru kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a Fogyasztó az árut a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta. A jótállási idő az árunak vagy az áru részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) árura (árurészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

Nem tartozik jótállással az Eladó, ha a hiba oka a teljesítést után keletkezett, így például, ha a hibát:

– rendeltetésellenes használat;

– szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha azt a vállalkozás vagy közreműködője végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza);

–  helytelen tárolás, rongálás;

– az árun kívül álló ok (hálózati probléma, elemi kár, természeti csapás stb.)

okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Fogyasztó választása szerint:

– elsősorban kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az az Eladónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Fogyasztónak okozott érdeksérelmet; vagy

– ha az Eladó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha Fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles az Eladónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Az Eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a 15 napot meghaladja, akkor az Eladó a Fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a Fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a Fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

A kijavítás során az áruba csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Ha jótállási időtartam alatt az áru első alkalommal történő javítása során az Eladó részéről megállapítást nyer, hogy az áru nem javítható, a Fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában az Eladó köteles a árut 8 napon belül kicserélni. Ha az áru cseréjére nincs lehetőség, az Eladó köteles a Fogyasztó által bemutatott, az áru ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat 8 napon belül a Fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a jótállási időtartam alatt az áru 3 alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – a Fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, valamint ha a Fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a Fogyasztó nem kívánja az árut az Eladó költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, az Eladó köteles a árut 8 napon belül kicserélni. Ha az áru kicserélésére nincs lehetőség, az Eladó köteles a Fogyasztó által bemutatott, az áru ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat 8 napon belül a Fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha az áru kijavításra a kijavítási igény Eladó részére való közlésétől számított 30. napig nem kerül sor, – a Fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – az Eladó köteles az árut a 30 napos határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül kicserélni. Ha az áru cseréjére nincs lehetőség, az Eladó köteles a Fogyasztó által bemutatott, az áru ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat a 30 napos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül a Fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a Fogyasztó az áru meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, az Eladó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles az árut kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodása rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállással kapcsolatos költségek az Eladót terhelik.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható árut – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról az Eladó, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálat gondoskodik

A jótállás a Fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, kártérítési – jogait nem érinti.

A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek. A jótállási jegy Fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a Fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megzetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek. A jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem tehető feltételévé az áru felbontott csomagolásának a Fogyasztó általi visszaszolgáltatása.

A Fogyasztó jótállási igényét a vállalkozás székhelyén vagy bármelyik fióktelepén személyesen érvényesítheti.

Az Eladó a nála bejelentett jótállási igényről jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti:

 • a Vásárló nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak kezeléséhez
 • az áru megnevezését, vételárát,
 • a Vásárlás időpontját,
 • a hiba bejelentésének időpontját,
 •  a hiba leírását,
 • a Vásárló által érvényesíteni kívánt igényt és jogot,
 • a kifogás rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.

Ha a kifogás rendezésének módja a Vásárló igényétől eltér, az Eladó ennek indokolását a jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyv másolatát az Eladó átadja a Vásárlónak.

Amennyiben az Eladó a Vásárló igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb 5 munkanapon belül köteles értesíteni a Vásárlót.

Javításra az árut az Eladó elismervény ellenében veszi át. Az elismervényen feltüntetésre kerül a Vásárló neve, címe, az áru azonosításához szükséges adatok, az áru átvételének ideje és a javított áru átvételének időpontja.

A Fogyasztó jótállási igényét az alábbi javítószolgálatoknál közvetlenül is érvényesítheti:

(Megadása nem kötelező.)

Név:

Cím:

Telefonszám:

E-mail cím:

Fogyasztói jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. Az eljárásra a Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A Fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg. Az eljárásra – a Fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az előzőek szerint illetékes testület helyett a Fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

22. AZ ELADÓ TEVÉKENYSÉGÉVEL KAPCSOLATOS PANASZKEZELÉS:

Amennyiben a Vásárló az Eladó által forgalmazott árukkal, illetve az Eladó eljárásával kapcsolatban nem elégedett, és panasszal szeretne élni az Eladó felé, azt szóban, vagy írásban: postai úton (Best Beauty Kft. 8000 Székesfehérvár, Bátky Zs. utca 4. 9/34.), vagy elektronikus levél formájában (info@bestlashespro.hu) teheti meg.

Az Eladó minden panaszt kivizsgál. A szóbeli panaszt az Eladó köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak átadni.

Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

Az írásbeli panaszt az Eladó – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően 30 napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját az Eladó indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt az Eladó köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • a Vásárló neve, lakcíme,
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • a Vásárló panaszának részletes leírása, a Vásárló által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • az Eladó nyilatkozata a Vásárló panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a Vásárló aláírása,
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

Az Eladó a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 3 évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén az Eladó köteles a Vásárlót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a Vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy az Eladó a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

23. BÉKÉLTETŐ TESTÜLET, FOGYASZTÓVÉDELEM, BÍRÓSÁG ELŐTTI JOGÉRVÉNYESÍTÉS:

Az Eladó ezúton tájékoztatja a Fogyasztónak minősülő Vásárlókat, hogy amennyiben a Vásárló nem ért egyet az Eladó válaszával, melyet panaszára adott, az alábbi hatóságokhoz fordulhat:

Békéltető testületi eljárás kezdeményezéséhez a Vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetőségű békéltető testülethez, ennek hiányában pedig az Eladó székhelye szerinti békéltető testülethez fordulhat a Vásárló. Az eljárásra – a Fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – a fentiek szerint illetékes testület helyett a Fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

Az Eladó székhelye szerinti békéltető testület:

Fejér Megyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszám:06-22-510-310

Fax: 06-22-510-312

Elnök: Dr. Vári Kovács József

Honlap cím: www.bekeltetesfejer.hu

E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu; fmkik@fmkik.hu

Az egyes területileg illetékes békéltető testületek elérhetőségei az alábbi linken keresztül érhetők el:

https://fogyasztovedelem.kormany.hu/api/item/file-preview/6429/f5edac529ab0cb8242e71461aacacc44.pdf

A békéltető testület olyan független testület, mely a megyei kereskedelmi és iparkamarák, illetve a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működik. Létrehozásuk célja az volt, hogy megkíséreljék a Vásárló és az Eladó között fennálló vitás kérdéseket bíróságon kívül megoldani, elsősorban egyezséget létrehozni a két fél között és ezzel egyszerűen, gyorsan és hatékonyan segíteni a fogyasztói jogok érvényesülését.

A békéltető testülethez fordulás feltétele, hogy a Vásárló megkísérelje a vitát közvetlenül az Eladóval rendezni. A békéltető testület eljárása ingyenes, a Vásárlónak csak akkor merülhet fel fizetési kötelezettsége, amennyiben a testület a Vásárló hátrányára dönt.

A békéltető testület eljárása a Vásárló kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a Vásárló nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 • az Eladó nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 • az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 • a Vásárló álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 • a Vásárló nyilatkozatát arról, hogy a Vásárló az Eladóval közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését,
 • a Vásárló nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
 • a testület döntésére irányuló indítványt,
 • a Vásárló aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a Vásárló bizonyítékként hivatkozik, így különösen az Eladó írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a Vásárló rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a Vásárló meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

Amennyiben a Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a Vásárló lakcíme vagy székhelye szerint illetékes kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található:

https://fogyasztovedelem.kormany.hu/api/item/file-preview/9747/b202919da73db87382bd2ecb98d48e18.pdf 

A Fogyasztó egyedi ügyét azonban a békéltető testület oldja meg, azaz a fogyasztóvédelmi hatóság ebben az esetben átteszi a kérelmező ügyét a békéltető testülethez. 

A Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

24. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK:

A Vásárló weboldalról történő megrendelése feltételezi, hogy a Vásárló az elektronikus kereskedelemre vonatkozó technikai valamint jogszabályi ismeretekkel rendelkezik. Ezen ismeretek hiányából, valamint az elektronikus áruk hibájából, az informatikai, távközlési szolgáltatóknak (például az internetszolgáltató) felróható hibákért az Eladó felelősséget nem vállal.

A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

Amennyiben kötelező erejű jogszabályi rendelkezés, vagy bírósági döntés jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezését korlátozza vagy érvényteleníti, az nem érinti az Általános Szerződési Feltételek többi rendelkezésének érvényességét.

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a magyar Polgári Törvénykönyvról szóló 2013. évi V. törvény és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadók.

25. VONATKOZÓ LEGFONTOSABB JOGSZABÁLYOK:

A felek között létrejött szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;
 • 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;
 • 45/2014 (II.26) Kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;
 • 373/2021. (VI. 30.) Kormányrendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól
 • 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2020.10.16. napján lépnek hatályba, az ezt követően létrejött megrendelések, szerződések tekintetében alkalmazandók.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (KÉPZÉS)

1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

 • Cégnév:Best Beauty Kft.
 • Székhely:8000 Székesfehérvár, Bátky Zs. utca 4. 9/34.
 • Cégjegyzékszám:07-09-025977
 • Nyilvántartást vezető szerv:Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága
 • Adószám:25285541-2-07
 • Képviselő:Fodor-Csuti Renáta ügyvezető
 • Telefonszám:0670/610 4850
 • E-mail cím:info@bestlashespro.hu
 • Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/000485

A TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ ADATAI:

 • Név: NetMasters Europe Kft.
 • Székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Diószegi Sámuel utca 5.
 • Adószám: 24812087-2-09
 • E-mail: szia@netmasters.hu

A Szolgáltató tekintetében, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre. A Szolgáltató a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tagja.

2. FONTOSABB FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK:

 • Szolgáltató: a szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet. A képzés szervezője.
 • Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes szemé
 • Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés: az adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás a Résztvevő részére szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, a Résztvevő pedig megfizeti, vagy vállalja, hogy megfizeti a szolgáltatás ellenértékét.
 • Résztvevő:a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe vevő személy, aki részt kíván venni a Szolgáltató által szervezett képzésen, illetve megvásárolja a Szolgáltató által forgalmazott online képzési tananyagot.

3. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELÉRHETŐSÉGE:

A Szolgáltató a hatályos Általános Szerződési Feltételek elnevezésű dokumentumot weboldalán teszi közzé, vagy elektronikus levélben küldi el a képzésre jelentkező Résztvevők részére.

4. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TARTALMA:

Jelen Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő Résztvevő jogait és kötelezettségeit, a szerződő felek közötti megállapodás feltételeit tartalmazza. Az Általános Szerződési Feltételek érvényesek a Szolgáltató által szervezett képzésre való jelentkezés és azon való megjelenés esetén. Ezen feltételek általános szerződési feltételeknek minősülnek, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelő tájékoztatást, szabályozást tartalmaznak. A jelen Általános Szerződési Feltételek bizonyos rendelkezései kizárólag a Fogyasztóként eljáró Résztvevőkre vonatkoznak.

Jelen Általános Szerződési Feltételek a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényben, valamint a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II.7.) Korm. rendeletben írtaknak megfelelő rendelkezéseket tartalmazzák, a szerződés a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tartalommal kerül megkötésre.

A Résztvevő, ha a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe kívánja venni, köteles elfogadni a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit, amit a weboldalon lévő űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával, vagy elektronikus levélben történő visszaigazolással tehet meg. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek elfogadása esetén a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a Résztvevő között. Amennyiben a Szolgáltató a részvételi díj átutalását megelőzően, szabályszerűen közzéteszi, vagy elküldi a Résztvevő részére a jelen Általános Szerződési Feltételek elnevezésű dokumentumot, de a Résztvevő az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kapcsolatban nem küld visszajelzést a Szolgáltató részére, azonban a részvételi díj összegét átutalja a Szolgáltató bankszámlájára, úgy kell tekinteni, hogy a Résztvevő az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit elfogadta.

5. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA:

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2020.10.28. napján lépnek hatályba, ez megegyezik az Általános Szerződési Feltételek weboldalon való közzétételének napjával. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi Résztvevőre és képzésre hatályosak.

A Szolgáltató fenntartja a jogot jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek módosítására. Módosítás esetén a jelentkezés elküldésének időpontjában érvényben és hatályban lévő Általános Szerződési Feltételek kerülnek alkalmazásra.

Az Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató által nyújtott, az alábbiakban megnevezett szolgáltatásokra terjednek ki: a Szolgáltató által szervezett képzéseken való részvétel és a Szolgáltató weboldalán elérhető online képzések megvásárlása. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételére az a személy jogosult, aki előzetesen jelentkezett a Szolgáltató által meghirdetett képzésre, a jelentkezés elfogadását a Szolgáltató visszaigazolta, a részvételi díjat megfizette Szolgáltató részére és jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit elfogadta.

Az Általános Szerződési Feltételek a fentiekben nevesített szolgáltatások vonatkozásában az ezen szolgáltatások igénybevétele során a szerződő felek között keletkező jogokat és kötelezettségeket szabályozza.

6. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, A SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE:

A Résztvevő, valamint a Szolgáltató közötti jogviszony a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával jön létre, mely meghatározza mindkét fél jogait és kötelezettségeit.

A szerződés elektronikus úton jön létre, azzal, hogy Résztvevő a képzésre jelentkezik, a jelentkezést elküldi, és azt a Szolgáltató visszaigazolja (kifejezetten elfogadja a Résztvevő ajánlatát) a Résztvevő által megadott elektronikus levelezési címére, az adatvédelmi rendelkezések betartása mellett. A Szolgáltatónak jogában áll az igazolás visszaküldését követően, azonban a szerződés teljesítésének megkezdését megelőzően a szerződéstől elállni, amennyiben a szerződés teljesítése tőle a továbbiakban nem elvárható (pl.: az adott szolgáltatást már nem nyújtja, vis maior, stb.). Elállás esetén a Szolgáltató köteles elszámolni a Résztvevővel, amennyiben pénzmozgás történt.

A Szolgáltató a képzés tematikájáról, időpontjáról, helyszínéről weboldalán és elektronikus levélben ad tájékoztatást a Résztvevők számára. Az esetleges elírásokért, téves adatokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A képzésre való jelentkezésre a Szolgáltató weboldalán van lehetőség.

A Szolgáltató által szervezett képzések a http://pro.bestlashespro.hu/ illetve a https://bestlashespro.hu/oktatas/ weboldalon kerülnek bemutatásra. A weboldalon az „Online képzések” és a „Helyszíni képzések” menüpontra kattintva érhetők el az egyes képzések és a részletes információk.

A „Helyszíni képzések” menü alatt a Résztvevő kiválaszthatja, melyik típusú képzésen, mikor és hol szeretne részt venni, ezt követően a „Regisztráció” -ra kattintással indíthatja el a jelentkezés folyamatát.

A hely mennyiségének kiválasztását követően a „Tovább” gombra kattintás után a jelentkezéshez a Résztvevő köteles megadni személyes adatait, valamint nyilatkoznia szükséges, hogy a megadott adatai a valóságnak megfelelnek.

A személyes adatok megadását követően a „Kosárba rakom” opciót kiválasztva a Résztvevő „Kosarába” helyezi a kívánt képzést, a későbbiekben a weboldal jobb felső sarkában található „Kosár” ikonra kattintva van lehetőség megnyitni és megtekinteni annak tartalmát.

Amennyiben a Résztvevő törölni kívánja a kosárban található képzést, erre a képzés képe mellett található „X” jel megnyomásával van lehetőség.

Ezt követően a rendszer a számlázási adatok megadásához irányít, ahol egyben megjeleníti a jelentkezés részleteit (képzés típusa, helyszíne, dátuma).

Amennyiben szeretné megrendelni a Kosár tartalmát a számlázási adatai megadását követően kiválaszthatja a számára ideális fizetési módot és a vonatkozó négyzet jelölésével elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket és az Adatkezelési tájékoztatót.

Ezután a jelentkezés elküldésre kerül a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával.

A Résztvevő a jelentkezés elküldésével kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után.

A jelentkezés Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően Szolgáltató egy elektronikus üzenettel visszaigazolja a jelentkezést.

A Résztvevő a jelentkezés elküldését követő 3 munkanapon belül köteles képzésenként 12.000 Ft vagy 20.000 Ft összegű foglalót megfizetni a Szolgáltató részére. Résztvevő jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kijelenti, hogy tisztában van a foglaló jelentésével és azzal is, hogy ha a szolgáltatás igénybevételére az ő hibájából nem kerül sor, elveszíti a befizetett foglaló összegét, amennyiben jelen Általános Szerződési Feltételek máshogy nem rendelkeznek.

A Résztvevő elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés nem minősül írásban megkötöttnek, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései vonatkoznak.

A szerződés magyar nyelven jön létre, a Szolgáltató elektronikus formában tárolja a jelentkezéseket, a szerződés egyéb módon nem kerül iktatásra.

Résztvevő a jelentkezés során köteles a saját, valós adatait megadni. A regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Résztvevő más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

A Szolgáltatót a Résztvevő által tévesen, hiányosan vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, semminemű felelősség nem terheli, tekintettel arra, hogy a Szolgáltató a Résztvevő számára a jelentkezés során az adatok leellenőrzésére minden esetben lehetőséget biztosít.

A Szolgáltató nem fizet ösztöndíjat a Résztvevő számára.

A Szolgáltató a képzés szervezéséhez sem költségvetési, sem Európai Uniós forrásból származó támogatást nem vesz igénybe.

ONLINE KÉPZÉSEK MEGVÁSÁRLÁSA:

A szerződés elektronikus úton jön létre, azzal, hogy Résztvevő a megrendelését elküldi, és azt a Szolgáltató visszaigazolja (kifejezetten elfogadja a Résztvevő ajánlatát) a Résztvevő által megadott e-mail címére, az adatvédelmi rendelkezések betartása mellett. A Szolgáltatónak jogában áll az igazolás visszaküldését követően is a szerződéstől elállni, annak teljesítésére tőle már el nem várható okok miatt (pl.: az online terméket már nem forgalmazza, vis maior, stb.). Elállás esetén a Szolgáltató köteles elszámolni a Résztvevővel, amennyiben pénz vagy árumozgás történt. Bankkártyás fizetés esetén Résztvevő nem jogosult elállni, mivel a fizetés pillanatában a képzés azonnal elérhetővé válik Résztvevő regisztrációs felületén.

A Szolgáltató által forgalmazott online képzések a http://pro.bestlashespro.hu/online-kepzesek/ illetve a https://bestlashespro.hu/oktatas/online-kepzes/ weboldalon kerülnek bemutatásra. A weboldalon az  „Online képzések” menüpontra kattintva érhetők el a megvásárolható képzések. Az egyes online termékekre kattintva tekinthetők meg az adott képzéssel kapcsolatos részletes információk. Az esetleges elírásokért, téves adatokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Résztvevő igény esetén a „Vásárlás” gombra kattintva teszi „Kosarába” a kiválasztott képzést.

A weboldal jobb felső sarkában található „Kosár” ikonra kattintva van lehetőség megnyitni a kosarat és megtekinteni annak tartalmát, a megvásárolni kívánt online

termékeket, illetve ugyanitt lehetősége van a kosár tartalmának módosítására is. Amennyiben a Résztvevő törölni kívánja a kosárban található termékeket, ezt a termék neve mellett található „X” jel megnyomásával van lehetőség. A kosárból kilépve lehetőség van arra, hogy a Résztvevő a weboldalon tovább folytassa a termékek áttekintését, vásárlását.

Ha minden megvásárolni kívánt termék a kosárba került, a Résztvevő a „Tovább a

pénztárhoz” gomb megnyomásával kezdheti el a megrendelési folyamatot.

A Résztvevőnek lehetősége van megjegyzést írni a megrendelés mellé, ezt az erre szolgáló négyzetbe írhatja bele.

Ezt követően kerülnek elfogadásra az Általános Szerződési Feltételek és az Adatkezelési tájékoztató a vonatkozó négyzetek jelölésével.

Amennyiben szeretné megrendelni a Kosár tartalmát a számlázási adatai megadását követően kiválaszthatja a számára ideális fizetési módot a vonatkozó négyzet jelölésével.

Ezután – amennyiben mindent rendben talál a Résztvevő – a megrendelés elküldésre kerül a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával.

A honlapon közölt információk nem minősülnek a Szolgáltató részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya alá tartozó megrendelések esetén a Résztvevő minősül ajánlattevőnek, és a szerződés a Résztvevő által a honlapon keresztül tett ajánlatnak a Szolgáltató által történő elfogadásával jön létre a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései szerint.

A Résztvevő a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után.

A megrendelés Szolgáltatóhoz történő beérkezése egy automatikus válaszüzenet formájában visszaigazolásra kerül, ha szükséges a Szolgáltató képviselője felveszi a kapcsolatot telefonon, vagy elektronikus üzenet formájában a Résztvevővel.

A felek közötti szerződés minden esetben akkor jön létre, amikor a Szolgáltató kinyilvánítja, hogy elfogadja a Résztvevő megrendelését.

Ha a Résztvevő megrendelést küld a webáruház oldalán, és a Szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja (kifejezetten elfogadja a Résztvevő ajánlatát), a Résztvevő és a Szolgáltató között szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés jön létre.

A Résztvevő elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés nem minősül írásban megkötöttnek, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései vonatkoznak.

A szerződés magyar nyelven jön létre, a webáruház elektronikus formában, automatikusan tárolja a megrendelést, a szerződés egyéb módon nem kerül iktatásra, így a későbbiekben nem kereshető vissza.

Az online oktatási anyag megrendelését és díjának megfizetését követően, a Résztvevő felhasználói fiókja “Online képzések” vagy Fiókom/Online képzéseim menüpontjában éri el a képzés tananyagát. A befizetések feldolgozása fizetési módtól függően 1-2 napon belül megtörténik. Az online oktatóanyag megtekintése előtt a Résztvevő köteles regisztrálni a weboldalon.

Az online képzés sikeres elvégzéséről oklevél kerül kiállításra. Az oklevél megszerzése érdekében 2 modellről előtte-utána munkafotót szükséges küldeni az oktatas@bestlashespro.hu e-mail címre. A szakmai felelős 14 napon belül értékeli a kapott anyagokat, és ennek eredményéről e-mailben tájékoztatja a Szolgáltató a Résztvevőt.

Oklevelet csak magyarországi címre áll a Szolgáltatónak módjában díjmentesen küldeni, amennyiben külföldi címre kéri a Résztvevő az oklevelet, a szállítási költség díja őt terheli.

A helyszíni és online képzéseken 14. évét betöltött, korlátozottan cselekvőképes kiskorú kizárólag törvényes képviselője hozzájárulásával vehet részt, ennek hiányában a felek közötti szerződés semmis. Online és helyszíni oktatás esetén a kiskorú Résztvevő köteles jelentkezésének leadását követően az info@bestlashespro.hu e-mail címre megküldeni törvényes képviselőjének hozzájáruló nyilatkozatát a Szolgáltató által rendszeresített formanyomtatványon, helyszíni oktatás esetén pedig köteles ezen nyilatkozatot a képzésen történő első személyes megjelenése alkalmával a Szolgáltató részére eredeti példányban is átadni.

A kiskorú gyermek törvényes képviselője a hozzájáruló nyilatkozat aláírásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat elolvasta, megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadja. A törvényes képviselő a hozzájáruló nyilatkozat aláírásával büntetőjogi felelőssége tudatában elismeri, hogy jogosult a kiskorú Résztvevő felett szülői felügyeleti jogot gyakorolni és a hozzájáruló nyilatkozatot aláírni. Amennyiben a kiskorú Résztvevő felett egyidejűleg több személy közösen jogosult szülői felügyelet gyakorolni, a hozzájáruló nyilatkozat aláírásával a másik törvényes képviselő hozzájárulását vélelmezni kell azzal, hogy a nyilatkozatot tevő aláírásával kijelenti, hogy a másik törvényes képviselő a kiskorú képzésen történő részvételéhez szintén hozzájárul. A Szolgáltató ezzel kapcsolatos felelősségét a felek kizárják.

7. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT:

A Szolgáltató hétköznap 9-17 óra között telefonon, vagy elektronikus levélben válaszol a Résztvevők képzésekkel kapcsolatos kérdéseire, a 06-70-773-1689-es számon vagy az oktatas@bestlashespro.hu e-mail címen.

8. A RÉSZTVEVŐ KÖTELEZETTSÉGEI:

A Résztvevő vállalja, hogy részt vesz a képzésen, melyre jelentkezett és megfizeti a képzési díjat a Szolgáltató részére.

A Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy nem tanúsít olyan magatartást, amely a képzés többi résztvevőjét és a Szolgáltató jogait vagy jogos érdekeit sértené vagy károsítaná. A Résztvevő az okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel.

A Szolgáltató jogosult a Résztvevőt a képzésben való további részvételtől eltiltani, amennyiben a Résztvevő a képzés többi résztvevőjét, vagy az oktatót veszélyezteti, illetve magatartásával a képzést rendszeresen megzavarja, és ezzel akadályozza a képzés szerződés szerinti teljesítését.

A Szolgáltató jogosult a képzés helyszínét, időpontját és tematikáját módosítani. Amennyiben a Résztvevő a módosítást vagy a módosítások valamelyikét nem fogadja el, ez a tény a jelen Általános Szerződési Feltételek szerint létrejött szerződés megszüntetését eredményezheti.

A Résztvevő jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy a jelentkezés során megadott adatait a valóságnak megfelelnek. Köteles az adataiban – a képzés ideje alatt – bekövetkezett változásról haladéktalanul értesíteni a Szolgáltatót.

9. A SZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI:

A Szolgáltató vállalja, hogy jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően megszervezi és megvalósítja a képzést.

A Szolgáltató a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény rendelkezései értelmében köteles eleget tenni adatszolgáltatási , illetve statisztikai célú adatszolgáltatási kötelezettségének a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerén keresztül.

10. RÉSZVÉTELI DÍJ:

A szolgáltatás igénybevételéért és az online képzési tananyagért a Résztvevő díj fizetésére köteles. A részvételi díj a képzésről szóló tájékoztatókban, valamint a weboldalon kerül feltüntetésre. A feltüntetett díjak érvényes fogyasztói árak, melyek pénzneme magyar Forint és tartalmazzák az Általános Forgalmi Adót is.

A Szolgáltató által küldött visszaigazolást követően a részvételi díj fizetendő végösszege nem változik. Előfordulhat azonban, hogy valamilyen technikai hiba vagy elírás következtében a piaci ártól jelentősen eltérő, téves díj jelenik meg a tájékoztatóban, vagy a weboldalon. Ilyen esetben a Szolgáltató a rendelt szolgáltatás biztosítása előtt elektronikus üzenetben megkeresi a Résztvevőt egyeztetés céljából. Az ilyen jelentkezéseket a Szolgáltató nem tekinti érvényesnek, és az ebből eredő károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a részvételi díjakat pontosan tüntesse fel. Amennyiben minden gondossága ellenére hibás ár került feltüntetésre, a Szolgáltató nem kötelezhető arra, hogy a szolgáltatást a hibás áron biztosítsa.

11. ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE:

A jelentkezés során a Résztvevőnek folyamatosan lehetősége van a bevitt adatok javítására, vagy törlésére.

Ha a jelentkezés elküldését követően szeretné a Résztvevő módosítani a megadott adatokat, ezt a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételekben megadott elérhetőségein tudja jelezni a Szolgáltató irányába.

A Résztvevő a jelentkezés véglegesítésével tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Résztvevő hibás adatbeviteléből, illetve a pontatlanul közölt adatokból keletkező károkért nem vonható felelősségre.

A jelentkezés során pontatlanul megadott elektronikus levelezési cím, vagy a postafiók tárhelyének telítettsége a visszaigazolás hiányát okozhatja, ami megakadályozhatja a szerződés létrejöttét. Ilyen esetekben a Szolgáltató megpróbál egyéb módon kapcsolatba lépni a Résztvevővel.

12. FIZETÉSI ÉS FELMONDÁSI FELTÉTELEK:

A foglalót és az online tananyag ellenértékét a Résztvevő átutalással (előre utalással) vagy bankkártyával (OTP Simple Pay) fizeti meg Szolgáltató részére. A képzésen való részvétel feltétele a foglaló Szolgáltató bankszámlájára történő beérkezése. Online tananyag vásárlása esetén a díj kiegyenlítését követően válik elérhetővé a tananyag a Résztvevő számára.

Előre utalással történő fizetés: a Résztvevő a Szolgáltató bankszámlájára utalja a foglaló, vagy az online tananyag díjának összegét. Az összeg Szolgáltató bankszámlájára történő megérkezését követően válik jogosulttá a Résztvevő a képzésen való részvételre, az online képzés esetében pedig a beérkező utalás feldolgozását követően válik elérhetővé a tananyag a Résztvevő számára. A megrendelés leadását követően Résztvevő köteles 72h-n belül átutalni a képzés díját, különben a képzésre történő jelentkezése törlődik.

Fizetés bankkártyával: A foglaló, vagy a díj kiegyenlítése érvényes bankkártyával történhet a SimplePay (OTP Bank) rendszerének igénybevételével. A „Megrendelés elküldése” gombra kattintva a rendszer tovább lép az OTP SimplePay fizetési oldalára. A rendszer tovább lépését követően a fizetésre a SimplePay Általános Szerződés Feltételeinek rendelkezései vonatkoznak. A fizetés a SimplePay honlapján feltüntetett bankkártyatípusokkal történhet, az OTP online kártyaelfogadó terminálján (VPOS) keresztül (SimplePay). Itt a fizetéshez meg kell adni a bankkártyán szereplő nevet, a kártya számát, lejárati dátumát és érvényesítési kódját (CVC2 vagy CVV2). A Résztvevő a bankkártya adatainak megadását követően a „Fizet” gombra kattintva indítja el a tranzakciót. A sikeres fizetésről az OTP SimplePay oldal elektronikus üzenetben küld visszaigazolást.

A bankkártyás fizetés során felmerülő esetleges hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Résztvevő a fizetéskor felel azért, hogy jogosult a megadott fizetési mód és eszköz használatára, és hogy a megadott fizetési adatok valósak és pontosak.

A fizetés befejezését követően a rendszer visszalép a Szolgáltató weboldalára, ahol a következő adatok láthatók: SimplePay referenciaszám, azonosító és a megrendelés elküldésének időpontja.

A Szolgáltató jogszabályi kötelezettségének eleget téve felhívja a Résztvevő figyelmét, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele (a képzésre való jelentkezés elküldése) a Szolgáltató javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.

A bankkártyával történő fizetést követően válik jogosulttá a Résztvevő a képzésen való részvételre, online képzés esetében pedig a bankkártyás fizetés feldolgozását követően válik elérhetővé a tananyag a Résztvevő számára.

Helyszíni képzés esetén Résztvevő köteles a képzés fennmaradó díját Szervezőnek a képzés napján megfizetni.

Résztvevő jogosult a helyszíni képzésen való részvételét lemondani (mely a szerződés azonnali hatályú felmondását eredményezi) a Szolgáltatóhoz intézett egyoldalú jognyilatkozatával, indokolási kötelezettség nélkül.

 • Ha a lemondásra több, mint 7 naptári nappal a képzés dátumát megelőzően kerül sor, úgy a Résztvevő jogosult másik képzésre jóváíratni a befizetett foglalót, vagy levásárolhatja annak összegét a Szolgáltató webáruházában, üzletében, vagy Szolgáltató a foglaló teljes összegét visszautalja a Résztvevő bankszámlájára.
 • Ha a lemondásra több, mint 3 naptári nappal (de kevesebb, mint 7 naptári nappal) a képzés dátumát megelőzően kerül sor, úgy a Résztvevő elveszíti a korábban megfizetett foglaló teljes összegét.

Ha az időpont lemondására a képzést megelőző 3 naptári napon belül kerül sor (vagy a lemondás elmulasztása esetén), Résztvevő köteles a részvételi díj teljes összegét megfizetni a Szolgáltató részére. 

 Szolgáltató a képzést legalább 3 jelentkező esetén tartja meg. Szolgáltató fenntartja annak a jogát, hogy a minimumlétszám alatti jelentkezés esetén a képzést törölje. Ebben az esetben a Résztvevő választása szerint a Szolgáltató a már befizetett foglalót a képzés tervezett kezdési napját követő 5 napon belül visszautalja, vagy a Résztvevő a legközelebbi meghirdetett dátumon induló képzésbe kerül felvételre. Szolgáltató a képzés ezen okból történő későbbi indulásával összefüggésben mindennemű felelősségét kizárja

Amennyiben a Szolgáltató úgy ítéli meg, hogy a Résztvevők számára kifejezetten hátrányos egy adott Résztvevő jelenléte a képzésen – annak viselkedése, megnyilvánulásai a képzést akadályozzák –, úgy lehetősége van őt távozásra kérni. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni a részvételi díj összegét.

Amennyiben a Résztvevő a képzésen nem jelenik meg, az alkalom számára megtartottnak minősül, a befizetett pénzösszeg nem használható fel másra, és nem jár vissza, a képzés teljes díját köteles megfizetni Szolgáltató részére. Ez alól kivételt képez, ha a Résztvevő betegség, vagy baleset miatt nem tud részt venni a képzésen. Ezt azonban hitelt érdemlő módon igazolnia kell a Szolgáltató felé.

Ha a Szolgáltató a saját hibájából, vagy önhibáján kívül, akár a szolgáltatás egészével, akár a képzés egy részének teljesítésével késedelembe esik, az előre egyeztetett időpontban nem jelenik meg, nem áll rendelkezésre, a képzés az ő hibájából nem kezdhető meg, vagy elmarad, akkor köteles az elmaradást pótolni és egy új időpontban megtartani az elmaradt eseményt.

A Résztvevő elfogadja, hogy a részvételi díj összegéről kiállított számlát kizárólag elektronikus úton kapja meg az általa megadott elektronikus levelezési címre. A Résztvevőnek gondoskodnia kell arról, hogy az elektronikus úton történő számla kézbesíthető legyen és a technikai beállítások (pl. tűzfalak) ezt ne akadályozzák. Elektronikus levelezési cím változása esetén a Résztvevő köteles a Szolgáltatót elektronikus levélben értesíteni.

Online képzés vásárlása esetén: Bankkártyás fizetés esetén Résztvevő nem jogosult elállni, mivel a fizetés feldolgozását követően a képzés azonnal elérhetővé válik Résztvevő regisztrációs felületén. Erre tekintettel a Résztvevőt az indokolás nélküli felmondás joga illeti meg azzal, hogy a Szolgáltató nem köteles részére a részvételi díjat visszafizetni (mivel a tananyag a Résztvevő számára már elérhetővé vált).

13. TELJESÍTÉSI IDŐ, A SZOLGÁLTATÁSI IGÉNYBEVÉTELE:

A teljesítés időpontja a képzés megtartásának időpontja.

Résztvevő tudomásul veszi, hogy Szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a vállalt szolgáltatást a szakmai és etikai szabályok megtartásával, legjobb tudása és tapasztalata alapján, a Résztvevő érdekeit szem előtt tartva nyújtja, eredmény megvalósítására – a képzésen elhangzott információk alapján – nem vállal kötelezettséget.

Résztvevő tudomásul veszi, hogy a képzésen tilos az elhangzottakat hang- vagy kép rögzítésére alkalmas eszközzel – a Szolgáltató előzetes hozzájárulása nélkül – rögzíteni. A Résztvevők kizárólag a Szolgáltató és a többi Résztvevő előzetes, kifejezett hozzájárulásával jogosultak felvételeket készíteni a képzés során.

Résztvevő tudomásul veszi azt is, hogy a képzés során, vagy azt követően a Szolgáltató által átadott dokumentumokat, információkat, tananyagot nem jogosult harmadik személyek számára átadni, továbbítani, sokszorosítani és forgalomba hozni. A hivatkozott dokumentumok Szolgáltató (vagy partnere) kizárólagos szellemi tulajdonát képezik, bármilyen felhasználás kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

Szolgáltató felhívja a Résztvevő figyelmét arra, hogy az általa nyújtott képzések továbbképzésnek minősülnek, vállalkozási tevékenység folytatására kizárólag abban az esetben jogosítanak, ha a Résztvevő a jogszabályban előírt alapképzettséggel is rendelkezik. A Szolgáltató által biztosított képzések elvégzésére a megfelelő alapképzettséggel nem rendelkező személy is jogosult, tehát annak nem feltétele az alapképzettség megléte. A Résztvevő kötelezettsége a vonatkozó jogszabályok megismerése, értelmezése és alkalmazása. Szolgáltató az ennek kapcsán felmerülő reklamációk, tévedések miatt felelősséget nem vállal.

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény értelmében a képzésen Résztvevő köteles a jogszabályban írt adatokat a Szolgáltató részére megadni, e nélkül nem vehet részt a képzésen. A Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek. A téves, vagy pontatlan adatszolgáltatás miatt a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

A Szolgáltató által nyújtott online képzések is felnőttképzésnek minősülnek.

14. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÁS:

A Szolgáltató kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit.

A Szolgáltató megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy partnerei személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete által előírt módon kezelje.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos Adatkezelési Tájékoztató szintén a Szolgáltató weboldalán (https://bestlashespro.hu/adatkezelesi-tajekoztato/) és székhelyén érhető el.

15. ELÁLLÁSI JOG:

Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződések esetében a Résztvevőt a szolgáltatásra irányuló szerződés megkötésének napjától számított 14 naptári napon belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. A Résztvevő az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a szolgáltatás teljesítésének megkezdése közötti időszakban is gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 naptári napon belül. A Résztvevő ezen jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat megtétele, vagy a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 2. számú mellékletében (és az alábbiakban) található elállási/felmondási nyilatkozatminta útján gyakorolhatja:

Nyilatkozat-minta elálláshoz

Címzett:          Best Beauty Kft.

Cím:                8000 Székesfehérvár, Bátky Zs. utca 4. 9/34.

Alulírott/ak …………………………. kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük vissza):

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

A nyilatkozatot a Résztvevő elküldheti a Szolgáltatónak e-mailen (info@bestlashespro.hu), vagy székhelyére címzett postai levél (Best Beauty Kft. 8000 Székesfehérvár, Bátky Zs. utca 4. 9/34.) formájában. A fent írt határidő teljesítettnek minősül, ha a Résztvevő elállási szándékát legkésőbb a szolgáltatásra irányuló szerződés megkötésének napjától számított 14. napon közli. Az ezzel kapcsolatos bizonyítási teher a Résztvevőt terheli. Amennyiben a Résztvevő ilyen módon eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 naptári napon belül visszatéríti a Résztvevő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A Szolgáltató a Résztvevőnek visszajáró összeget a Résztvevő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Résztvevő kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Résztvevőt ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terheli.

A fenti elállási jog nem illeti meg a Résztvevőt a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés (a szolgáltatás egészének teljesítését követően), valamint a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Résztvevő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Résztvevő e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az itt írt elállási jogot.

Résztvevő tudomással bír arról, hogy jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kifejezetten beleegyezik abba, hogy a Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatások vételárának megfizetését követően elküldje a képzési tananyagot a Résztvevő weboldalon kialakított fiókjába. A képzési tananyag elküldésével (mind helyszíni, mind online képzés esetében) a Résztvevő elveszíti a jelen pontban részletezett elállási jogát, melyet Résztvevő jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával tudomásul vesz.

A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására kizárólag a fent írt információk elküldését megelőzően van mód.

16. A SZOLGÁLTATÓ TEVÉKENYSÉGÉVEL KAPCSOLATOS PANASZKEZELÉS:

Amennyiben a Résztvevő a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatással, illetve a Szolgáltató eljárásával kapcsolatban nem elégedett, és panasszal szeretne élni a Szolgáltató felé, azt szóban és írásban: postai úton (Best Beauty Kft. 8000 Székesfehérvár, Bátky Zs. utca 4. 9/34.), vagy elektronikus levél formájában (info@bestlashespro.hu) teheti meg.

A Szolgáltató minden panaszt kivizsgál. A szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a Résztvevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Résztvevőnek átadni.

Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Résztvevőnek legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően 30 napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • a Résztvevő neve, lakcíme,
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • a Résztvevő panaszának részletes leírása, a Résztvevő által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • a Szolgáltató nyilatkozata a Résztvevő panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a Résztvevő aláírása,
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 3 évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Résztvevőt írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a Résztvevő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

17. BÉKÉLTETŐ TESTÜLET, FOGYASZTÓVÉDELEM:

A Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Résztvevőket (amennyiben a Résztvevő Fogyasztónak minősül), hogy amennyiben a Résztvevő nem ért egyet a Szolgáltató válaszával, melyet panaszára adott, az alábbi hatóságokhoz fordulhat:

Békéltető testületi eljárás kezdeményezéséhez a Résztvevő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetőségű békéltető testülethez, ennek hiányában pedig a Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testülethez fordulhat a Résztvevő. Az eljárásra – a Résztvevő erre irányuló kérelme alapján – a fentiek szerint illetékes testület helyett a Résztvevő kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület:

Fejér Megyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszám:06-22-510-310

Fax: 06-22-510-312

Elnök: Dr. Vári Kovács József

Honlap cím: www.bekeltetesfejer.hu

E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu; fmkik@fmkik.hu

Az egyes területileg illetékes békéltető testületek elérhetőségei az alábbi linken keresztül érhetők el: 

https://fogyasztovedelem.kormany.hu/api/item/file-preview/6429/f5edac529ab0cb8242e71461aacacc44.pdf

A békéltető testület olyan független testület, mely a megyei kereskedelmi és iparkamarák, illetve a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működik. Létrehozásuk célja az volt, hogy megkíséreljék a Résztvevő és a Szolgáltató között fennálló vitás kérdéseket bíróságon kívül megoldani, elsősorban egyezséget létrehozni a két fél között és ezzel egyszerűen, gyorsan és hatékonyan segíteni a fogyasztói jogok érvényesülését.

A békéltető testülethez fordulás feltétele, hogy a Résztvevő megkísérelje a vitát közvetlenül a Szolgáltatóval rendezni. A békéltető testület eljárása ingyenes, a Résztvevőnek csak akkor merülhet fel fizetési kötelezettsége, amennyiben a testület a Résztvevő hátrányára dönt.

A békéltető testület eljárása a Résztvevő kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a Résztvevő nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 • a Szolgáltatónevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 • az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 • a Résztvevő álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 • a Résztvevő nyilatkozatát arról, hogy a Résztvevő a Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését,
 • a Résztvevő nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
 • a testület döntésére irányuló indítványt,
 • a Résztvevő aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a Résztvevő bizonyítékként hivatkozik, így különösen az Eladó írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a Résztvevő rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a Résztvevő meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

Amennyiben a Résztvevő fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a Résztvevő lakcíme vagy székhelye szerint illetékes kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található:

https://fogyasztovedelem.kormany.hu/api/item/file-preview/9747/b202919da73db87382bd2ecb98d48e18.pdf

A Résztvevő egyedi ügyét azonban a békéltető testület oldja meg, azaz a fogyasztóvédelmi hatóság ebben az esetben átteszi a kérelmező ügyét a békéltető testülethez. 

A Résztvevő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 • Online vitarendezés:

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, ahol a fogyasztók regisztrálhatnak és lehetőségük nyílik arra, hogy online termékvásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék, egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Ha a fogyasztó panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. A portálon lehetőség van kiválasztani a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform elérhetősége: ODR link:http://ec.europa.eu/odr

18. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK:

 A Résztvevő weboldalról történő megrendelése feltételezi, hogy a Résztvevő az elektronikus kereskedelemre vonatkozó technikai valamint jogszabályi ismeretekkel rendelkezik. Ezen ismeretek hiányából, valamint az elektronikus termékek hibájából, az informatikai, távközlési szolgáltatóknak (például az internetszolgáltató) felróható hibákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Résztvevőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

Amennyiben kötelező erejű jogszabályi rendelkezés, vagy bírósági döntés jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezését korlátozza vagy érvényteleníti, az nem érinti az Általános Szerződési Feltételek többi rendelkezésének érvényességét.

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a magyar Polgári Törvénykönyvról szóló 2013. évi V. törvény és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadók.

19. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:

A felek között létrejött szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;
 • 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;
 • 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről.

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2020.10.28. Napján lépnek hatályba, az ezt követően létrejött szerződések tekintetében alkalmazandók.

A felnőttképzési törvény 15. §-a alapján csökkent az adatszolgáltatással érintett – elsősorban személyes – adatok köre. Az adatszolgáltatás ebben a körben kötelező! Ezt érdemes a honlapon is módosítani ennek megfelelően. A statisztikai célt a továbbiakban a törvény nem nevesíti külön.