Játékszabályzat – Diamond Slim Volume és Online képzés nyereményjáték

Írta: Best Lashes Pro

A Best Beauty Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Bátky Zsigmond utca 4 9/34, Cégjegyzékszám: 07-09-025977, a továbbiakban: Szervező) nyereményjátékot (továbbiakban: „Játék”) hirdet meg, 2021. 10. 20. 9:30 és 2021.10.24. 23:59 között a „bestlashespro_official” és “bestbrowspro_hungary” elnevezésű Instagram oldalakon.

2) A játékban részt vevő személyek

A Játékban részt vehet minden Internet-felhasználó, aki 18. életévét betöltötte, Magyarországon állandó lakcímmel rendelkezik, és a játék teljes időtartama alatt aktív Instagram regisztrációval rendelkezik. A játékra jelentkezőknek saját nevükre és/vagy vállalkozásuk nevére regisztrált Instagram fiókkal kell rendelkezniük. A játékban nem vehetnek részt a Szervező alkalmazottai és azok hozzátartozói (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 2. pont).

A játékban való részvétel önkéntes. A játékban résztvevők részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a jelen játékszabályzatot.

3) A játék időtartama

A játék 2021. 10. 20. 9:30 és 2021.10.24. 23:59 között tart.

4) A Játék leírása

  1. A Játék felülete a bestlashespro_official Instagram oldal ( https://www.instagram.com/bestlashespro_official/) a bestbrowspro_hungary Instagram oldal (( https://www.instagram.com/bestbrowspro_hungary/) illetve a játékosok saját Instagram oldala.
  2. A Játékosok feladata, hogy kövessék a bestlashespro_official/bestbrowspro_hungary oldalt, és a Játékban résztvevő posztkép alatt, kommentben válaszoljanak a posztban feltett kérdésre.

Minden játékos egy poszt alatt több alkalommal, különböző tartalommal kommentelhet. Amennyiben kommentjeivel zavaró tevékenységet fejt ki (spam, flood), kommentjei törlésre kerülnek, és a játékból kizárásra kerül.

A Játék lezárultát követően sorsolással választjuk ki azt az 5 nyertest – és 1 pótnyertest – a bestlashespro_official oldalon, valamint azt az 1 nyertest – és 1 pótnyertest – a bestbrowspro_hungary oldalon, aki nyereményben részesül.

  1. A sorsolás véletlenszerűen, számítógéppel történik, melynek során 5 nyertest és 1 pótnyertest, valamint 1 nyertest és 1 pótnyertest sorsolunk ki. A kisorsolt személyek esetében minden esetben manuálisan is ellenőrizzük, hogy megfelelt-e a szabályzatban foglaltaknak (követi a megjelölt oldalt és valóban csak egyszer kommentelt-e).

5) A nyereményjáték díja:

A nyereményjáték végén a bestlashespro_official oldalon 5 fő 1-1 db Diamond Slim Volume terméket nyer, a bestbrowspro_hungary oldalon Szemöldök Laminálás online képzést nyer.

6) A nyertes megállapítása

A nyereményjáték végén (2021.10.24.) az az 5, illetve 1 fő Játékos lehet jogosult az 5. pontban meghatározott nyereményre, aki a Játék időtartama alatt a Játékszabályzatnak megfelelően részt vett a Játékban.

A fenti feltételnek megfelelt Játékosok közül a Szervező sorsolással választja ki a nyertest, aki megnyerheti az 5. pontban meghatározott nyereményt.

Sorsolás időpontja: 2021.10.25.

A sorsolás véletlenszerűen, számítógéppel történik, melynek során 5 és 1 nyertes és 1-1 pótnyertes kerül kisorsolásra.

A Játékosok elfogadják, hogy a nyertesek meghatározására kizárólag a Szervező jogosult, a döntés ellen fellebbezésnek, jogorvoslatnak helye nincs.

A részvételhez szükséges feltételek és a végeredmény megállapítása az adott nyereményjáték lezárultát követően történik.

A nyertesek megállapításánál a Szervező 5 és 1 nyertest és 1-1 tartaléknyertest választ ki. Amennyiben a nyertessel nem sikerül kapcsolatba lépnie, vagy a nyertes kizárásra kerül a játékból, a Szervező a tartaléknyertes-sorsolás sorrendjében következő tartaléknyertest hirdeti meg a nyereményjáték nyertesének.

7) A nyertes értesítése

A nyertes megállapítását követően, legkésőbb 10 napon belül, a Szervező a Best Lashes Pro official és Best Brows Pro Hungary Instagram oldalán a játék alatt kommentben teszi közzé a nyertes vagy tartaléknyertes nevét, melyhez a játékban résztvevők a jelen játékszabályzat elfogadásával hozzájárulnak.

A nyerteseknek az értesítést követő 10 napon belül jelentkezniük kell a Szervezőnél a Best Lashes Pro official Instagram oldalon privát üzenetben, ellenkező esetben a nyereménytől elesnek.

A kisorsolt nyertestől minden esetben visszaigazoló Instagram üzenetet várunk a nyertes nevének közzétételétől számított 10 napon belül. A privát üzenetnek tartalmaznia kell a nyertesek nevét, telefonszámát és címét, melyen keresztül a nyereményt eljuttatjuk hozzá.

A tartaléknyertest legkésőbb a nyertes értesítését követő 12 napon belül értesítjük a Best Lashes Pro official és Best Brows Pro Hungary Instagram oldalon. Az eredeti nyertes azon okból, hogy a kapcsolatfelvétel sikertelensége miatt a nyeremény jogosultságát elvesztette, a Szervezőnél további reklamációra nem jogosult.

A nyereményt a Szervező a nyertes által megadott címre , futárszolgálat megbízásával juttatja el a nyertesnek, melyre a nyertesek kihirdetését követően 90 nap áll rendelkezésre. Sikertelenség esetén telefonon vesszük fel a kapcsolatot a nyertessel, hogy egyeztessünk a nyereményt illetően. Ha 10 napon belül a nyertes nem elérhető, akkor a nyereménytől elesik. A kézbesítésért a Szervező a felelősséget kizárja. 

8) A Játékból való kizárás, illetve a részvétel önkéntes visszavonása

Játékos a Nyereményjátékra való jelentkezés időtartama alatt visszavonhatja jelentkezését kommentje törlésével vagy a privát üzenetben küldött leiratkozásával. Ebben az esetben a Játékos a sorsoláson nem vesz részt.

A játékosok közül indoklás nélkül kizárásra kerülnek, illetve kerülhetnek azok, akik jelen Játékszabályzatot bármilyen módon megszegik.

10) A nyeremények adózása

A nyeremények utáni adó és járulékterheket a Szervező viseli, és fizeti meg, a nyertesek által megadásra kerülő személyi adatok alapján.

A nyeremény készpénzre nem váltható.

11) Adatkezelés, adatvédelem

A nyereményjáték során személyes adatokat nem gyűjtünk, azok adatbázisba illetve további felhasználásra nem kerülnek, a Szervező kizárólag jelen játék céljából kezeli őket.

A nyertes tudomásul veszi, hogy a nyereményjátékra történő jelentkezés során megadott személyes adataik megadása önkéntes. Ezeket az adatokat a Szervező csupán a nyeremények eljuttatása céljából használja fel, azok további marketing célú felhasználásra nem kerülnek.

Ezen személyes adatok pontatlan megadásából eredő következményekért a Szervezőt felelősség nem terheli.

Az adatok kezelője a Szervező, aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli. Az érintett a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Játékban való részvétellel, illetve a személyes adatok önkéntes megadásával adja meg.

Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a következő e-mail címen: info@bestlashespro.hu. A Játékos ugyanezen e-mail címen kérheti adatai helyesbítését is.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy

– amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges, a jelen Játékszabályzat 7. pontjában megjelölt adatait vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint

– amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

Az adatok feldolgozását a Szervező végzi. Szervező által személyes adatokat kizárólag a nyeremény szolgáltatásához, kézbesítéséhez, és kizárólag a nyeremény szolgáltatásának, kézbesítésének idejéig használja fel. A Szervező a Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül.

13) Felelősség kizárás, vis major

A Facebook játékszervezést befolyásoló, a játék lebonyolítását esetlegesen akadályozó döntései a Játék időtartama során vis major-nak minősülnek, melyekre a Szervezőnek nincsen ráhatása. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

A Játékos által megadott adatok hiányosságáért, valamint az ebből adódó értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli. Hiányos, vagy rosszul megadott adatok esetén adott Játékos kizárja magát és a nyeremény átadása alól, amennyiben az adatok hiányossága, valótlansága a kiválasztást követően derül ki.

14) Egyéb

A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

A Szervező a Ptk. általános szabályai szerint vállal felelősséget a nyereményre.

A Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot.

A Szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabály bármikori módosítására, illetve kiegészítésére.

Jelen promóció nem a Facebook, illetve Instagram szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett megszervezve. Az adatok, melyeket a Játékos megad a játékban, nem a Facebook, illetve Instagram, hanem a promóció Szervezőjének adatbázisába kerülnek és a jelen Játékszabályzatban meghatározott módon kerülnek felhasználásra. A Facebook, illetve Instagram semmilyen mértékben nem támogatja a promóciót, illetve nem működik együtt azzal. A nyereményjáték résztvevőit nem adminisztrálja, nem követi nyomon.

A promóció során szolgáltatott információk közzététele a Szervező, és nem a Facebook, illetve Instagram által történik.

A Szervező a Játék lezárulása után 90 napon túl semmilyen, a Játékkal kapcsolatos reklamációt nem fogad el.

A játékszabályzat a Best Beauty Kft. weboldalán érhető el.

2021.10.20.