Játékszabályzat - Best Lashes Pro Határidőnapló

Játékszabályzat - Best Lashes Pro Határidőnapló
A Best Beauty Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Bátky Zsigmond utca 4 9/34, Cégjegyzékszám: 07-09-025977, a továbbiakban: Szervező) nyereményjátékot (továbbiakban: „Játék”) hirdet meg, 2020. 12.16. 10:00 és 2020.12.20. 23:59 között a „bestlashespro_official” és a “bestbrowspro_hungary” elnevezésű Instagram oldalakon. 1) A játékban részt vevő személyek A Játékban részt vehet minden Internet-felhasználó, aki 18. életévét betöltötte, Magyarországon állandó lakcímmel rendelkezik és a játék teljes időtartama alatt aktív Instagram regisztrációval rendelkezik. A játékra jelentkezőknek saját nevükre és/vagy vállalkozásuk nevére regisztrált Instagram fiókkal kell rendelkezniük. A játékban nem vehetnek részt a Szervező alkalmazottai és azok hozzátartozói (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 2. pont). A játékban való részvétel önkéntes. A játékban résztvevők részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a jelen játékszabályzatot. 2) A Játék időtartama A játék 2020. 12.16. 10:00 és 2020.12.20. 23:59 között tart. 3) A Játék leírása
  1. A játék felülete a bestlashespro_official Instagram oldal (https://www.instagram.com/bestlashespro_official/) és a bestbrowspro_hungary Instagram oldal (https://www.instagram.com/bestbrowspro_hungary/), illetve a játékosok saját Instagram oldala.
  2. A Játékosok feladata, hogy kövessék a bestlashespro_official és/vagy a bestbrowspro_hungary oldalt, és a Játékban résztvevő posztkép alatt, kommentben válaszoljanak a posztban feltett kérdésre és megjelöljék egy ismerősüket. Minden játékos egy poszt alatt egy alkalommal kommentelhet. Amennyiben kommentjeivel zavaró tevékenységet fejt ki (spam, flood), kommentjei törlésre kerülnek, és a játékból kizárásra kerül.
A Játék lezárultát követően sorsolással választjuk ki azt az oldalanként 3 nyertest - és 3 pótnyertest -, aki nyereményben részesül. 4) A sorsolás véletlenszerűen, számítógéppel történik, melynek során oldalanként 3 nyertest és 3 pótnyertest sorsolunk ki. A kisorsolt szerencsések által kommentált megfejtést minden esetben manuálisan is ellenőrizzük. 5) A nyereményjáték díja: A nyereményjáték végén a 3-3 nyertes 1-1 db bézs-pezsgő színű Best Lashes Professional határidőnaplót nyer. 6) A nyertes megállapítása A nyereményjáték végén (2020.12.20) az a három-három Játékos lehet jogosult az 5. pontban meghatározott nyereményre, aki a Játék időtartama alatt a Játékszabályzatnak megfelelően részt vett a Játékban. A fenti feltételnek megfelelt Játékosok közül a Szervező sorsolással választja ki a három-háro nyertest, aki megnyerheti az 5. pontban meghatározott nyereményt. Sorsolás időpontja: 2020.12.21. A sorsolás véletlenszerűen, számítógéppel történik, melynek során 3-3 nyertes és 3-3 pótnyertes kerül kisorsolásra. A Játékosok elfogadják, hogy a nyertesek meghatározására kizárólag a Szervező jogosult, a döntés ellen fellebbezésnek, jogorvoslatnak helye nincs. A részvételhez szükséges feltételek és a végeredmény megállapítása az adott nyereményjáték lezárultát követően történik. A nyertesek megállapításánál a Szervező 3-3 nyertest és 3-3 tartaléknyertest választ ki. Amennyiben a nyertessel nem sikerül kapcsolatba lépnie, vagy a nyertes kizárásra kerül a játékból, a Szervező a tartaléknyertes-sorsolás sorrendjében következő tartaléknyertest hirdeti meg a nyereményjáték nyertesének. 7) A nyertes értesítése A nyertesek megállapítását követően, legkésőbb 10 napon belül, a Szervező a Best Lashes Pro official és a Best Brows Pro Hungary Instagram oldalán a játék alatt kommentben teszi közzé a nyertesek vagy tartaléknyertesek nevét, melyhez a játékban résztvevők a jelen játékszabályzat elfogadásával hozzájárulnak. A nyerteseknek az értesítést követő 10 napon belül jelentkezniük kell a Szervezőnél a Best Lashes Pro official vagy a Best brows Pro Hungary Instagram oldalon privát üzenetben, ellenkező esetben a nyereménytől elesnek. A kisorsolt nyertesektől minden esetben visszaigazoló Instagram üzenetet várunk a nyertesek nevének közzétételétől számított 10 napon belül. A privát üzenetnek tartalmaznia kell a nyertesek nevét, telefonszámát, és a nyeremények kiküldéséhez a szállítási címet, ahol a nyertesek át tudják venni a nyereményt. A tartaléknyerteseket legkésőbb a nyertesek értesítését követő 12 napon belül értesítjük a Best Lashes Pro official vagy a Best Brows Pro Hungary Instagram oldalon. Az eredeti nyertes azon okból, hogy a kapcsolatfelvétel sikertelensége miatt a nyeremény jogosultságát elvesztette, a Szervezőnél további reklamációra nem jogosult. A nyereményt a Szervező futárszolgálattal juttatja el a nyerteseknek, kizárólag magyarországi címre, melyre a nyertesek kihirdetését követően 90 nap áll rendelkezésre. Sikertelen kézbesítés esetén telefonon vesszük fel a kapcsolatot a nyertessel, hogy egyeztessünk a kiszállítást illetően. Ha 10 napon belül a nyertes nem elérhető, akkor a nyereménytől elesik. A kézbesítésért a Szervező a felelősséget kizárja. A Szervező nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a tárgynyeremény kiszállításakor vagy azután keletkeztek, függetlenül attól, hogy a tárgynyereményt a nyertes használatba vette vagy sem. 8) A Játékból való kizárás, illetve a részvétel önkéntes visszavonása Játékos a Nyereményjátékra való jelentkezés időtartama alatt visszavonhatja jelentkezését a feltöltött kép törlésével vagy a privát üzenetben küldött leiratkozásával. Ebben az esetben a Játékos a sorsoláson nem vesz részt. A játékosok közül indoklás nélkül kizárásra kerülnek, illetve kerülhetnek azok, akik jelen Játékszabályzatot bármilyen módon megszegik. 9) A nyeremények adózása A nyeremények utáni adó és járulékterheket a Szervező viseli, és fizeti meg, a nyertesek által megadásra kerülő személyi adatok alapján. A szállítási költségeket a Szervező viseli és fizeti meg. Minden egyéb felmerülő költséget – mint például a díj átvételével kapcsolatos utazási költségeket, a Nyeremény tárgyát képező utazással összefüggő, de a Nyeremény részét nem képező költségeket – a Játékos köteles viselni. A nyeremények készpénzre nem válthatók. 10) Adatkezelés, adatvédelem A nyereményjáték során személyes adatokat nem gyűjtünk, azok adatbázisba illetve további felhasználásra nem kerülnek, a Szervező kizárólag jelen játék céljából kezeli őket. A nyertesek tudomásul veszik, hogy a nyereményekre történő jelentkezés során megadott személyes adataik megadása önkéntes. Ezeket az adatokat a Szervező csupán a nyeremények eljuttatása céljából használja fel, azok további marketing célú felhasználásra nem kerülnek. Ezen személyes adatok pontatlan megadásából eredő következményekért a Szervezőt felelősség nem terheli. A játékosok a játékszabályzat elfogadásával hozzájárulnak, hogy a Szervező a nyertesek nevét közzéteszi a Best Lashes Pro official és a Best Brows Pro Hungary Instagram oldalán. Az adatok kezelője a Szervező, aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli. Az érintett a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Játékban való részvétellel, illetve a személyes adatok önkéntes megadásával adja meg. Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a következő e-mail címen: info@bestlashespro.hu. A Játékos ugyanezen e-mail címen kérheti adatai helyesbítését is. Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy - amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges, a jelen Játékszabályzat 7. pontjában megjelölt adatait vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint - amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni. Az adatok feldolgozását a Szervező végzi. Szervező által személyes adatokat kizárólag a nyeremény szolgáltatásához, kézbesítéséhez, és kizárólag a nyeremény szolgáltatásának, kézbesítésének idejéig használja fel. A Szervező a Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül. 11) Felelősség kizárás, vis major A Facebook játékszervezést befolyásoló, a játék lebonyolítását esetlegesen akadályozó döntései a Játék időtartama során vis major-nak minősülnek, melyekre a Szervezőnek nincsen ráhatása. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Játékos által megadott adatok hiányosságáért, valamint az ebből adódó értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli. Hiányos, vagy rosszul megadott adatok esetén adott Játékos kizárja magát és a nyeremény átadása alól, amennyiben az adatok hiányossága, valótlansága a kiválasztást követően derül ki. 12) Egyéb A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el. A Játékosok által megadott postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), a kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. A Szervező a Ptk. általános szabályai szerint vállal felelősséget a nyereményre. A Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot. A Szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabály bármikori módosítására, illetve kiegészítésére. Jelen promóció nem a Facebook, illetve Instagram szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett megszervezve. Az adatok, melyeket a Játékos megad a játékban, nem a Facebook, illetve Instagram, hanem a promóció Szervezőjének adatbázisába kerülnek és a jelen Játékszabályzatban meghatározott módon kerülnek felhasználásra. A Facebook, illetve Instagram semmilyen mértékben nem támogatja a promóciót, illetve nem működik együtt azzal. A nyereményjáték résztvevőit nem adminisztrálja, nem követi nyomon. A promóció során szolgáltatott információk közzététele a Szervező, és nem a Facebook, illetve Instagram által történik. A Szervező a Játék lezárulása után 90 napon túl semmilyen, a Játékkal kapcsolatos reklamációt nem fogad el. A játékszabályzat a Best Lashes Pro Hungary weboldalán érhető el. 2020.12.16.

Hasonló posztok